Bibliografia

VICENT ANDRÉS ESTELLÉS

Mort i pam. Antologia poètica, tria i introducció de Carmina Andrés Lorente, Carena, editors, València, 2004.