Bibliografia

VICENT ANDRÉS ESTELLÉS

Cançoneret de Ripoll, Ed. Empúries, Barcelona, 1985.